KEEP Empowering People

Hieronder is meer over het programma KEEP Empowering People te lezen.

KEEP Empowering People®

Het gaat niet alléén om het bereiken van de eindbestemming, ook om de reis er naar toe....

Uitgangspunt

Uw succes als ondernemer wordt in belangrijke mate bepaald door hoe anderen uw visie delen en er naar handelen. Toewijding, loyaliteit en een voorbeeldfunctie bekleden zijn hierbij van essentieel belang.

Uw succes als leidinggevende wordt in belangrijke mate bepaald door de perceptie die anderen hebben over de manier waarop u leiding geeft. Wat bepaalt of een leidinggevende weet te motiveren, te stimuleren en anderen maximaal laat presteren? Het zijn de leidinggevenden, die het respect en vertrouwen krijgen die succesvoller zijn dan anderen.

KEEP Empowering People® is het enige online programma waarin alle managementstijlen, stijlen van medewerkers én managementvaardigheden worden gecombineerd. Daarnaast krijgt u levenslang toegang tot een online applicatie met daarbij een persoonlijk assessmenttool.

Doelstelling

Het doel van het programma KEEP Empowering People® is ondernemers en leidinggevenden in hun communicatie en samenwerking met collega's, medewerkers en overige belanghebbenden, zowel individueel als in teamverband, significant beter te laten presteren.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

- Assessments met zowel een 360’-feedback als selfassessment.
- Uw managementstijl en competentieprofiel.
- Uw empathie en flexibiliteit in leiding geven.
- Online applicatie en assessments van anderen.
- Beleid en beleidsoverdracht naar medewerkers.
- Motiveren en stimuleren van medewerkers.
- Coachen en begeleiden van medewerkers 'on the job'.
- Beoordelingsgesprekken voeren.
- Leiden van een overleg.
- Delegeren.
- Gesprekken voorbereiden en structureren.
- Wervend presenteren.
- Onderhandelingsvaardigheden.

Aanpak en werkwijze

De start

Nadat u online heeft ingeschreven en betaald ontvangt u direct uw inloggegevens voor het programma. Ook ontvangt u een link die u naar 3 tot 5 bekenden van u mailt. Zij vullen over u een vragenlijst in die geautomatiseerd wordt verwerkt. Hierna ontvangt u uw uitslag en verdere toegang tot het programma.

De toepassing

Nadat u uw uitslag heeft doorgenomen heeft u inzicht hoe u overkomt op anderen. Daarnaast krijgt u ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dit bij u ervaren. Tot slot ontvangt u ook een overzicht van uw sterktes en aandachtsgebieden in leidinggeven. In dit overzicht is aangegeven waar u aan kunt werken om u zelf te verbeteren in leiding geven.
U kunt ook gebruik maken van het digitaal naslagwerk met daarin vele tips met betrekking tot leiding geven. En u ontvangt de online applicatie waarmee u van anderen een assessment kunt maken. Hierdoor kunt voortaan al uw gesprekken voorbereiden of evalueren.

Levenslang gebruik

U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van uw online account. Als er nieuwe onderwerpen met betrekking tot het programma worden gepubliceerd worden de kosteloos aan u ter beschikking gesteld.

Uniek

De online applicatie is uniek! Waarom...?

- Het beeld dat anderen van u hebben geldt als uitgangspunt. (In tegenstelling tot testen waarbij deelnemers zelf de vragenlijst invullen).
- De uitslag geeft u een valide beeld over hoe u overkomt op anderen. (In tegenstelling tot het typeren of kleuren van mensen).
- U krijgt naast uw stijl ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dat ervaren. (In tegenstelling tot alleen de communicatiestijl).
- U krijgt een persoonlijke schriftelijke feedback over uw kwaliteiten in relatie tot uw functie. (In tegenstelling tot algemene tips).
- U heeft de inhoud van de training online blijvend tot uw beschikking. (In tegenstelling tot alleen een boekwerk).
- Maar het echte geheim zit hem in de online applicatie waarmee u voortaan al uw gesprekken kunt voorbereiden!

Wat levert het u als leidinggevende op?

U zult uw gesprekken veel doelgerichter voorbereiden waardoor u sneller tot afspraken en resultaten komt. Doordat u veel beter aansluit bij uw gesprekspartner zal de verstandhouding en samenwerking verbeteren waardoor verantwoordelijkheden eerder worden gedeeld. U zult uw visie en argumenten gerichter onder de aandacht kunnen brengen waardoor ook minder conflicten en discussies ontstaan over het gevoerde beleid. Doordat u meer vanuit het perspectief van de ander, de strategie en de organisatie spreekt zullen anderen u als betrouwbaar en ter zake deskundig zien.

Wat levert KEEP Empowering People® een organisatie op? Wat is Return on Investment?

Voor organisaties geldt dat zij hun leidinggevenden sterk aan zich binden. De werknemerstevredenheid zal hoger zijn doordat leidinggevenden veel gerichter leiding geven. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut. Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. Organisaties besparen ten opzichte van traditionele 'management-trainingen' erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Investering

Het gehele programma kost éénmalig €200,- exclusief btw per persoon en is levenslang te gebruiken. Voor deelname klikt u onderaan op 'inschrijven'.

Hieronder ziet u een voorbeeld feedback van KEEP Empowering People®

Geachte Jan Peter van Keep

Deze feedback geeft u zicht op uw managementstijl.

Uw managementstijl wordt bepaald door een drietal aspecten: uw communicatiestijl, uw empathie en uw flexibiliteit.

De onderstaande uitslag beschrijft hoe u overkomt op anderen en niet hoe u bent. Er is geen goede of slechte stijl, ook komen bepaalde stijlen niet vaker voor in bepaalde managementfuncties. Stel uzelf tijdens het lezen steeds de vraag: welke mogelijke consequenties hebben mijn stijl, empathie en flexibiliteit voor mijn interpersoonlijke relatie met anderen?

Het laatste deel van deze uitslag geeft u een overzicht van uw stijlgebonden, functiegerelateerde sterktes en zwaktes. Het overzicht is bedoeld om u een handvat te bieden voor verdere zelfontplooiing. Voor uw gemak staat bij ieder onderwerp (tussen haakjes) een specifieke vaardigheid waar u aandacht aan kunt geven om het genoemde onderwerp nog verder te verbeteren.

U wordt door anderen ervaren als iemand met een Controlerende Managementstijl met tendensen naar zowel de Promotende als de Analyserende stijl. Zij zien u als iemand met een autocratische stijl waarbij u na overleg met anderen zelfstandig beslissingen neemt.
U komt op anderen over als gedreven, prestatie- en outputgericht. Ook bent u in uw uitspraken en handelen vastbesloten. Dit betekent dat anderen u voorspelbaar en stabiel ervaren, waarbij u in onderhandelingen goed met druk om kunt gaan.
Daar waar er zakelijk regels en procedures zijn, zult u makkelijk de leiding nemen en beslissen. U besteedt veel tijd aan het werk dat moet gebeuren en taken die aan u zijn toebedeeld.

U meet uw persoonlijke waarde door de mate waarin u resultaten haalt door uw eigen handelen en de erkenning die u hiervoor krijgt van uw directe omgeving.
Hierbij beoordeelt u anderen op hun vermogen u te begrijpen en of zij de logica van uw redenering op het zakelijk vlak snappen.
In contact met anderen zult u vooral het nut van de relatie met hen als uitgangspunt nemen in uw communicatie. Tijdens uw gesprekken is de tijd die anderen van u vragen voor u een bepalende factor.
U heeft de neiging eerder te praten dan te luisteren, behalve in die gevallen dat anderen op basis van expertise u zaken kunnen duidelijk maken waar u zelf mogelijk wat aan heeft.
In uw communicatie met anderen bent u vrij formeel en gericht op het onderwerp van gesprek. In gesprek met meerdere mensen wordt u ervaren als iemand die weinig tijd heeft, waarbij u vooral interesse kunt tonen in zaken in het heden en open staat voor ideeën die in de nabije toekomst nuttig kunnen zijn.
Anderen kunnen in u een eerlijk klankbord vinden om over hun actuele, zakelijke ideeën en uitdagingen te spreken.

Uw oriëntatie is gericht op het werk en de mensen waar u direct mee te maken heeft. Hierdoor kunt u worden gezien als iemand die liever alleen dan samen met anderen werkt. Doordat u aan veel zaken tegelijkertijd aandacht besteedt en daarbinnen kordaat handelt en beslissingen neemt, ervaren anderen u binnen uw vakgebied als professioneel.
Ook als u zelf advies krijgt, ziet u dit graag in de vorm van zaken doorspreken en realistische afspraken maken.
In het begeleiden geeft u er de voorkeur aan met anderen naast met name het 'wat', ook het 'wie' en 'hoe' van uw ideeën of meningen te bespreken.
U neemt uw beslissingen na overleg met enkele anderen liefst zelfstandig en houdt tijdens het besluiten rekening met welke consequenties dit heeft voor het resultaat en de mensen die er direct bij betrokken zijn.
Dit maakt dat u op anderen over kunt komen als iemand die snel, rationeel beslist en daardoor soms te weinig rekening houdt met anderen of hun gevoelens.

Indien u als leidinggevende, uw communicatie en samenwerking met anderen ook in uw eigen belang wilt verbeteren, zult u naast uw sterke punten nog kunnen groeien in meer open staan voor de gevoelens en gedachten van anderen.
Ook aanvaarden dat anderen mogelijk niet zo gedreven zijn als u en minder hoge eisen aan zichzelf stellen.

Voor wat betreft uw vaardigheid in het opbouwen van vertrouwen is congruentie, zeggen wat u denkt, uw sterkste punt. Uw twee andere sterke punten zijn openheid en betrouwbaarheid. Uw zwakke punt in het opbouwen van vertrouwen is acceptatie, anderen accepteren zoals zij zijn. Om acceptatie te tonen zult u zich meer open moeten stellen voor anderen. De tijd nemen voor anderen, ook als het voor u niet direct nuttig is, zal u zeker helpen in uw communicatie met hen.

Empathie

Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen: de vaardigheid van iemand om zich in te leven of te verplaatsen in de gevoelens van anderen.

Empathie kan worden gedefinieerd als de bekwaamheid om aan uw gesprekspartner te laten merken dat u zijn/haar gevoelens begrijpt en met hem/haar meeleeft. Uw empathie is de mate waarin u dit toont.
Onder empathie wordt hier ook verstaan, zowel het kunnen aanvoelen van andermans gevoelens en dit tegelijkertijd kunnen uiten. Dit kan op het emotionele vlak zoals frustraties, vreugde, verlangens, maar ook op het rationele vlak zoals begrijpen, opinies en bezorgdheden. Empathie is ook zaken en emoties vanuit het perspectief van de ander onderkennen en erkennen.

'Begrip voor andermans gevoelens en meningen' wil helemaal niet zeggen dat u daarmee akkoord gaat of emotioneel betrokken bent. U kunt mogelijk uw eigen gevoelens goed scheiden van die van de ander en toch empathie tonen.

Indien u empathie toont, wordt u over het algemeen ervaren als iemand die oprecht geïnteresseerd is de ander te leren kennen, goed kan luisteren, niet alleen naar de inhoud maar ook naar de gevoelens daarbij.
Indien u empathisch overkomt wordt u ervaren als betrokken en betrouwbaar. Uw gesprekspartner zal zich meer op zijn/haar gemak voelen. Hierdoor zal de communicatie effectiever verlopen, worden uitgangspunten gedeeld, zullen conflicten niet escaleren en worden beslissingen sneller genomen. Indien u minder empatisch overkomt, wordt u eerder ervaren als iemand die meer op zichzelf gericht is.

Binnen de context van dit programma worden voor empathie vier niveaus onderscheiden.
Niveau 1 is relatief laag: u toont minder empathie en/of bent daartoe niet in de gelegenheid. Niveau 4 is relatief hoog: u toont nadrukkelijk empathie.

Op basis van uw vragenformulier scoort u gemiddeld niveau 3.
Anderen ervaren de mate waarin u empathie toont gemiddeld tot relatief hoog.

U komt op hen over als iemand die het belang van de ander gelijk stelt aan het eigenbelang. Dit kan zich uiten, doordat u de ander ruimschoots in de gelegenheid stelt hun gevoelens en standpunt onder de aandacht te brengen.
Anderen ervaren u als iemand die probeert de ander te begrijpen en dit ook toont in uw gedrag. U wordt ervaren als iemand die goed luistert, attent is en de ander in zijn/haar waarde laat. Anderen zullen met u, en u mogelijk met hen, gevoelens en zorgen delen. Daarbij zullen zij zich op hun gemak voelen.

Om uw empathie te verhogen zult u zich nog meer moeten focussen op het tonen van begrip.
Dit kunt u doen door zaken die worden besproken al tijdens het gesprek te noteren. Door samen te vatten wat de ander zegt.
Ook door terug te grijpen op voor de ander belangrijke gebeurtenissen uit het verleden zult u uw empathie verhogen. Verder kunt u bij de meer emotionele stijlen praten in termen van gevoelens en bij de rationele stijlen in termen van begrijpen en logica .

Flexibiliteit

Flexibiliteit is de mate waarin u zich in uw gedrag aanpast aan de stijl (de behoeften) van uw gesprekspartner en/of de situatie waarin u zich bevindt.

Waarin u zich, in uw gedrag aanpast, wordt door anderen ervaren door de onderstaande gedragingen:

-Open staan voor veranderingen of meningen van de ander.

-De bereidheid tonen een interpersoonlijk compromis te willen sluiten.

-Bereid zijn uitgangspunten te delen in plaats van een standpunt te verdedigen.

-Redelijk zijn in het waarderen van de argumenten van de ander.

-Anderen onvoorwaardelijk tegemoet komen in hun belangen.

-Ruime opvatting tonen in verschillende en nieuwe zaken.

-De bereidheid tonen de eigen stijl voor de duur van het gesprek los te laten en de ander tegemoet te komen in zijn/haar stijl.

Flexibiliteit vraagt goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Juist uw flexibiliteit bepaalt in hoeverre u het vertouwen weet te winnen van uw gesprekspartner en daarmee ook de bereidheid van de ander u te ondersteunen in uw belang. Mensen met een hoge mate van flexibiliteit worden door anderen gezien als 'probleemoplosser', als mensen die een win/win-situatie nastreven.

Elke managementstijl kan op ieder niveau van flexibiliteit presteren. Flexibiliteit betekent zeker niet dat u uw principes laat varen. Het is de wijze waarop u deze principes uitdrukt en uitvoert. Dit is mede bepalend voor uw succes in de omgang met anderen, zowel in uw werk- als in uw privéomgeving.

Binnen de context van dit programma worden voor flexibiliteit vier niveaus onderscheiden
Niveau 1 is relatief laag: u past zich in uw gedrag weinig aan.
Niveau 4 is relatief hoog: u past zich in uw gedrag veel aan.

Op basis van uw vragenformulier scoort u gemiddeld niveau 4.
Anderen ervaren de mate waarin u flexibiliteit toont hoog tot zeer hoog.

U komt op hen over als iemand die volledig en op natuurlijke wijze toont tegemoet te komen aan de behoeften van anderen. Dit betekent dat u in uw gedrag tegemoet komt aan de verschillende communicatiestijlen.
Hierdoor zullen de anderen zich werkelijk op hun gemak voelen wanneer u of zij over hun ideeën spreken. Door uw hoge flexibiliteit zullen anderen u ook ervaren als ruim van opvatting en vergevingsgezind.

Op uw niveau kan het de moeite lonen nog eens bewust na te denken over de hoge mate van flexibiliteit. Door uw gedrag kan het zijn dat u voortdurend ook de anderen tegemoet komt in hun behoeften en u daardoor mogelijk uw eigen belangen uit het oog verliest.
Daarnaast kan (te) veel tijd worden besteed aan de ander als mens, waardoor mogelijk taakgerelateerde onderwerpen te lang blijven liggen.

Sterktes en zwaktes

Dit laatste deel van uw uitslag geeft u een overzicht van uw stijlgebonden, functiegerelateerde sterktes en zwaktes. In dit overzicht staan beschrijvingen van sterktes en zwaktes in gedrag gebaseerd op uw stijl in combinatie met uw leidinggevende functie. Het overzicht is bedoeld om u een handvat te bieden voor verdere zelfontplooiing. Hierbij hoeft niet alles specifiek op u persoonlijk van toepassing te zijn! Voor uw gemak staat achter ieder onderwerp (tussen haakjes) een specifieke vaardigheid waar u aandacht aan kunt geven om het genoemde onderwerp nog verder te verbeteren.

Met werknemers doelstellingen be- en afspreken
 • Sterktes: Is zakelijk, focust op resultaten en bespreekt de noodzakelijke performance om tot bepaalde prestaties te komen (overleg voeren)
 • Zwaktes: Kan te veeleisend zijn, lijkt ongevoelig voor de input van werknemers en wijst te snel suggesties van anderen af (overleg voeren)
Individuele taken en werkzaamheden met werknemers bespreken en vastleggen
 • Sterktes: Geeft werknemers veel vrijheid, bepaalt per taak de te realiseren doelstelling en verwacht van werknemers dat ze zelf uitzoeken hoe ze zaken het best kunnen aanpakken (beleidsoverdracht)
 • Zwaktes: Kan onrealistische verwachtingen hebben van de vaardigheden van werknemers en de te realiseren resultaten en is snel ongeduldig in het bespreken van vragen (beleidsoverdracht)
Het functioneren van werknemers meten en beoordelen
 • Sterktes: Geeft direct en op gezette tijden feedback, controleert resultaten van werknemers en spreekt hen hierop aan (beoordelingsgesprekken voeren)
 • Zwaktes: Focust meer op kwantitatieve dan op kwalitatieve criteria, zegt werknemers wat ze moeten doen in plaats van het hen te vragen en kan te veel kritiek leveren (functioneringsgesprekken voeren)
Werknemers motiveren
 • Sterktes: Beloont werknemers voor hun efficiëntie in hun werkzaamheden en zet een competitief systeem op (overleg voeren)
 • Zwaktes: Is te sterk gericht op resultaten, kan als te rationeel en emotioneel koel overkomen (empathie tonen)
Werknemers coachen en begeleiden
 • Sterktes: Is direct, duidelijk en verwacht van werknemers een hoge prestatie (coachen en begeleiden)
 • Zwaktes: Kan te direct en ongevoelig overkomen en toont weinig bereidheid om naar verbeteringsvoorstellen van werknemers te luisteren (coachen en begeleiden)
Wensen, eisen en behoeftes van werknemers bepalen
 • Sterktes: Vraagt wat werknemers willen en willen bereiken, gaat logisch en gestructureerd te werk (interviewvaardigheden)
 • Zwaktes: Kan ongeïnteresseerd overkomen, te snel reageren en te weinig open staan voor de ideeën van werknemers (begrip tonen)
Voorstellen effectief presenteren en beargumenteren
 • Sterktes: Presenteert/demonstreert logisch, overtuigend en geeft daarbij voldoende achtergrondinformatie (argumentatievaardigheden)
 • Zwaktes: Kan opdringerig, dwingend overkomen en als autoritair worden ervaren (flexibiliteit tonen)
Omgang met bezwaren en weerstand van werknemers
 • Sterktes: Begrijpt snel wat er aan de hand is, onderneemt actie en wil zaken snel opgelost zien (afsluitvaardigheden)
 • Zwaktes: Kan onbezorgd, nonchalant overkomen en kan moeilijk met kritiek omgaan (oplossingsgericht communiceren)

 

Inschrijven Terug naar alle programma's