KEEP Developing Skills

Hieronder is meer over het programma KEEP Developing Skills te lezen.

KEEP Developing Skills

Betere samenwerking, klantgerichte communicatie en sneller resultaat....

Uitgangspunt

Vast staat dat er binnen organisaties een feitelijke schat aan competenties, vaardigheden en kennis aanwezig is. Het succes van het maximaal delen en verankeren van deze kennis hangt af van hoe medewerkers kunnen aansluiten bij elkaar, hun klanten en zakenrelaties.

Uw succes in communicatie en samenwerking wordt vaak bepaald door het oordeel van anderen. Denk maar aan adviezen die u geeft, uw telefoongesprekken, het werkoverleg waarin u laatst zat of toen tijdens een beoordelingsgesprek de samenwerking met collega's werd besproken. Herkenbaar?

Het blijkt dat conflicten, lage performance en discussies binnen teams vaak zijn te herleiden naar 'slechte' communicatie. Zo worden successen vaak geboekt naar aanleiding van 'goede' communicatie. Daarnaast wordt u continu uitgedaagd om mee te veren met veranderingen. Al deze aspecten bieden zowel kansen als bedreigingen. Hoe goed kent u uw communicatie en hoe denkt u dat anderen u ervaren? Kunt u de perceptie die anderen van u hebben beïnvloeden. Behandelt u de ander zoals u zelf behandeld wilt worden óf zoals de ander behandeld wilt worden. Bespreekt u alleen wat u zelf relevant vindt of ook waar de ander belangstelling voor heeft? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord.

KEEP Developing Skille is het enige online programma waarin alle sociale stijlen, stijlen van anderen én gespreksvaardighedenvaardigheden worden gecombineerd. Daarnaast krijgt u levenslang toegang tot een online applicatie met daarbij een persoonlijk assessmenttool.

Doelstelling

Zeker in een veeleisende markt is het van groot belang dat u en al uw collega's hun skills op een hoog niveau hebben en houden. Met het programma KEEP Developing Skills leert u op basis van uw eigen communicatiestijl een groot aantal vaardigheden om uw communicatie aantoonbaar te verbeteren. U leert uw gesprekken beter voor te bereiden, effectiever te voeren en te evalueren,

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

- Assessments met zowel een 360’-feedback als selfassessment.
- Uw sociale stijl en competentieprofiel.
- Uw empathie en flexibiliteit in communicatie en samenwerking.
- Online applicatie en assessments van anderen.
- Actief omgaan met bezwaren en weerstand in gesprekken.
- Klantgericht argumenteren.
- Het winnen en behouden van vertrouwen.
- Het individueel en collectief nemen van beslissingen.
- Leiden van een overleg.
- Delegeren.
- Gesprekken voorbereiden en structureren.
- Wervend presenteren.
- Succes bepaald door gedrag.

Aanpak en werkwijze

De start

Nadat u online heeft ingeschreven en betaald ontvangt u direct uw inloggegevens voor het programma. Ook ontvangt u een link die u naar 3 tot 5 bekenden van u mailt. Zij vullen over u een vragenlijst in die geautomatiseerd wordt verwerkt. Hierna ontvangt u uw uitslag en verdere toegang tot het programma.

De toepassing

Nadat u uw uitslag heeft doorgenomen heeft u inzicht hoe u overkomt op anderen. Daarnaast krijgt u ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dit bij u ervaren. Tot slot ontvangt u ook een overzicht van uw sterktes en aandachtsgebieden in communicatie en samenwerking. In dit overzicht is aangegeven waar u aan kunt werken om u zelf te verbeteren.
U kunt ook gebruik maken van het digitaal naslagwerk met daarin vele tips met betrekking tot communicatie en samenwerking. En u ontvangt de online applicatie waarmee u van anderen een assessment kunt maken. Hierdoor kunt voortaan al uw gesprekken voorbereiden of evalueren.

Levenslang gebruik

U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van uw online account. Als er nieuwe onderwerpen met betrekking tot het programma worden gepubliceerd worden de kosteloos aan u ter beschikking gesteld.

Uniek

De online applicatie is uniek! Waarom...?

- Het beeld dat anderen van u hebben geldt als uitgangspunt. (In tegenstelling tot testen waarbij deelnemers zelf de vragenlijst invullen).
- De uitslag geeft u een valide beeld over hoe u overkomt op anderen. (In tegenstelling tot het typeren of kleuren van mensen).
- U krijgt naast uw stijl ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dat ervaren. (In tegenstelling tot alleen de communicatiestijl).
- U krijgt een persoonlijke schriftelijke feedback over uw kwaliteiten in relatie tot uw functie. (In tegenstelling tot algemene tips).
- U heeft de inhoud van de training online blijvend tot uw beschikking. (In tegenstelling tot alleen een boekwerk).
- Maar het echte geheim zit hem in de online applicatie waarmee u voortaan al uw gesprekken kunt voorbereiden!

Wat levert het u op?

U zult uw gesprekken veel doelgerichter voorbereiden waardoor u sneller tot afspraken en resultaten komt. Doordat u veel beter aansluit bij uw gesprekspartner zal de verstandhouding en samenwerking verbeteren waardoor verantwoordelijkheden eerder worden gedeeld. U zult uw visie en argumenten gerichter onder de aandacht kunnen brengen waardoor ook minder conflicten en discussies ontstaan. Doordat u meer vanuit het perspectief van de ander spreekt zullen anderen u als betrouwbaar en ter zake deskundig zien.

Wat levert KEEP Empowering People® een organisatie op? Wat is Return on Investment?

Voor organisaties geldt dat zij hun medewerkers sterk aan zich binden. De (klanten)tevredenheid zal hoger zijn doordat de medewerkers veel (klant)gerichter adviseren. De medewerkerstevredenheid zal toenemen omdat zij veel adviesgesprekken succesvoller afronden. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut. Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. Organisaties besparen ten opzichte van 'traditionele' trainingen erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Investering

Het gehele programma kost éénmalig €200,- exclusief btw per persoon en is levenslang te gebruiken. Voor deelname klikt u onderaan op 'inschrijven'.

Hieronder ziet u een voorbeeld feedback van KEEP Developing Skills

Geachte Jan Peter van Keep,

Deze feedback geeft u zicht op uw sociale stijl.

Uw sociale stijl wordt bepaald door een drietal aspecten: uw communicatiestijl, uw empathie en uw flexibiliteit.

Deze uitslag beschrijft hoe u overkomt op anderen en niet hoe u bent. Er is geen goede of slechte stijl, ook komen bepaalde stijlen niet vaker voor in bepaalde functies.
Stel uzelf tijdens het lezen steeds de vraag: welke mogelijke consequenties hebben mijn stijl, empathie en flexibiliteit voor mijn interpersoonlijke relatie met anderen?

Het laatste deel van deze uitslag geeft u een overzicht van uw stijlgebonden, functiegerelateerde sterktes en zwaktes. Het overzicht is bedoeld om u een handvat te bieden voor verdere zelfontplooiing. Voor uw gemak staat bij ieder onderwerp (tussen haakjes) een specifieke vaardigheid waar u aandacht aan kunt geven om het genoemde onderwerp nog verder te verbeteren.

U wordt door anderen ervaren als iemand met een Analyserende Communicatiestijl met tendensen naar zowel de Faciliterende als de Controlerende stijl. Zij zien u als iemand met een vermijdende stijl, iemand die graag zekerheid wil en door anderen wil worden aanvaard zoals u bent.
U besteedt veel tijd in het uitwerken en onderhouden van uw taken. Ook wordt u ervaren als iemand die net zolang doorwerkt tot de klus geklaard is.

U meet uw persoonlijke waarde door de activiteiten zelf. Hierbij heeft u de neiging veel uit te zoeken en veel werkzaamheden te verrichten, wat betekent dat u feitelijk altijd bezig bent. Hierbij beoordeelt u anderen op hun vermogen u te begrijpen en naar gelang zij meehelpen aan zaken waarvan u vindt dat die op dit moment de aandacht behoeven.
In contact met anderen zult u vooral de werkervaring en de ervaring die u zelf heeft met hen als uitgangspunt nemen in uw communicatie.
Tijdens uw gesprekken is de factor tijd voor u mogelijk een aanleiding voor druk, omdat u het gevoel heeft nuttige tijd te verspillen.
In uw gesprekken zien anderen u als iemand die naast de zakelijke relatie vooral tijd wil besteden aan details die nodig zijn het werk correct te kunnen uitvoeren. Ook wordt u ervaren als iemand die zaken goed gedocumenteerd wil hebben.
In een groep wordt u ervaren als iemand die een positieve bijdrage levert, doordat u hen door een complex probleem heen leidt.
Uw vaardigheid om problemen op te lossen door objectief te redeneren wordt door anderen oprecht gewaardeerd. Uw interesses zijn vooral gericht op het verleden, waarbij u kijkt naar hoe uw ervaring u in het werk kan helpen.
Anderen kunnen in u een evenwichtig klankbord vinden om over hun ervaringen en zorgen te spreken.

Uw oriëntatie is gericht op de taken en werkzaamheden waar u zelf mee te maken heeft. Hierdoor wordt u mogelijk wat afstandelijk ervaren, omdat u eerst uw werkzaamheden afmaakt alvorens u het contact met anderen zoekt. Anderen zien in u iemand die anderen graag begeleidt door hen gedetailleerde tips aan de hand te doen of het praktisch voor te doen.
Ook indien u zelf begeleid wordt, ziet u dit graag in de vorm van een goede stapsgewijze, inhoudelijke uitleg, waarbij inhoud voor u belangrijker is dan de vorm.
In het begeleiden geeft u er de voorkeur aan met anderen naast met name het 'hoe', ook het 'wat' en 'waarom' van uw aanpak te bespreken.

Bij het nemen van besluiten overweegt u de risico's en houdt u tijdens het besluiten rekening met welke consequenties dit heeft voor de juistheid van de beslissing.
Dit maakt dat u op anderen over kan komen als iemand die te doordacht en terughoudend besluit en mogelijk aarzelt tijdens het nemen van beslissingen of veel zekerheden zoekt.

Indien u uw communicatie en samenwerking met anderen, ook in uw eigen belang wilt verbeteren, zult u naast uw sterke punten nog kunnen groeien door wat makkelijker hulp te aanvaarden van mensen die het goed met u voor hebben.
Ook kunt u zich meer focussen op uw omgeving en wat minder principieel zijn in uw communicatie met anderen.

Voor wat betreft uw vaardigheid in het opbouwen van vertrouwen is betrouwbaarheid, afspraken nakomen, uw sterkste punt. Uw twee andere sterke punten zijn acceptatie en congruentie. Uw zwakke punt in het opbouwen van vertrouwen is openheid, uw gevoelens uitspreken. Om openheid te tonen zult u zich meer open moeten stellen voor de ideeën en gevoelens van anderen. Toegeven dat anderen mogelijk ook gelijk hebben zonder dat dit voor u voelt als gezichtsverlies zal u zeker helpen in uw relatie met anderen.

Empathie

Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen: de vaardigheid van iemand om zich in te leven of te verplaatsen in de gevoelens van anderen.

Empathie kan worden gedefinieerd als de bekwaamheid om aan uw gesprekspartner te laten merken dat u zijn/haar gevoelens begrijpt en met hem/haar meeleeft. Uw empathie is de mate waarin u dit toont.
Onder empathie wordt hier ook verstaan, zowel het kunnen aanvoelen van andermans gevoelens en dit tegelijkertijd kunnen uiten. Dit kan op het emotionele vlak zoals frustraties, vreugde, verlangens, maar ook op het rationele vlak zoals begrijpen, opinies en bezorgdheden. Empathie is ook zaken en emoties vanuit het perspectief van de ander onderkennen en erkennen.

'Begrip voor andermans gevoelens en meningen' wil helemaal niet zeggen dat u daarmee akkoord gaat of emotioneel betrokken bent. U kunt mogelijk uw eigen gevoelens goed scheiden van die van de ander en toch empathie tonen.

Indien u empathie toont, wordt u over het algemeen ervaren als iemand die oprecht geïnteresseerd is de ander te leren kennen, goed kan luisteren, niet alleen naar de inhoud maar ook naar de gevoelens daarbij.
Indien u empathisch overkomt wordt u ervaren als betrokken en betrouwbaar. Uw gesprekspartner zal zich meer op zijn/haar gemak voelen. Hierdoor zal de communicatie effectiever verlopen, worden uitgangspunten gedeeld, zullen conflicten niet escaleren en worden beslissingen sneller genomen. Indien u minder empatisch overkomt, wordt u eerder ervaren als iemand die meer op zichzelf gericht is.

Binnen de context van dit programma worden voor empathie vier niveaus onderscheiden.
Niveau 1 is relatief laag: u toont minder empathie en/of bent daartoe niet in de gelegenheid. Niveau 4 is relatief hoog: u toont nadrukkelijk empathie.

Op basis van uw vragenformulier scoort u gemiddeld niveau 2.
Anderen ervaren de mate waarin u empathie toont relatief laag tot gemiddeld. U komt over als iemand die nog ruim gefocust is op de eigen denkwijze, ideeën en gevoelens. Dit kan zich uiten, doordat u de neiging heeft te blijven argumenteren en te discussiëren.
U toont verbaal/nonverbaal weinig dat u luistert. U kunt worden ervaren als iemand die weinig interesse toont in de ander en eerst uw eigen standpunt wil bespreken. Mogelijk heeft u de neiging te geloven dat de ander het anders moet zien en voelen.
Voor uzelf heeft u wellicht een goede reden om (tijdelijk) niet open te staan of begrip te tonen voor de ander. Echter als u wel begrip heeft maar weinig toont, kan de ander het niet ervaren.

Het nog meer tonen van begrip zal u zeker helpen in de communicatie en samenwerking met anderen. Om uw empathie te verhogen zult u zich in uw gedrag nog meer moeten richten op de ander. Daarnaast zult u minder moeten praten en daardoor meer de tijd nemen om te luisteren. Stel nadat u heeft geluisterd, oprecht open vragen, vraag door en vraag ook naar de mening van de ander over het onderwerp dat u bespreekt.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is de mate waarin u zich in uw gedrag aanpast aan de stijl (de behoeften) van uw gesprekspartner en/of de situatie waarin u zich bevindt.

Waarin u zich, in uw gedrag aanpast, wordt door anderen ervaren door de onderstaande gedragingen:

-Open staan voor veranderingen of meningen van de ander.

-De bereidheid tonen een interpersoonlijk compromis te willen sluiten.

-Bereid zijn uitgangspunten te delen in plaats van een standpunt te verdedigen.

-Redelijk zijn in het waarderen van de argumenten van de ander.

-Anderen onvoorwaardelijk tegemoet komen in hun belangen.

-Ruime opvatting tonen in verschillende en nieuwe zaken.

-De bereidheid tonen de eigen stijl voor de duur van het gesprek los te laten en de ander tegemoet te komen in zijn/haar stijl.

Flexibiliteit vraagt goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Juist uw flexibiliteit bepaalt in hoeverre u het vertouwen weet te winnen van uw gesprekspartner en daarmee ook de bereidheid van de ander u te ondersteunen in uw belang. Mensen met een hoge mate van flexibiliteit worden door anderen gezien als 'probleemoplosser', als mensen die een win/win-situatie nastreven.

Elke communicatiestijl kan op ieder niveau van flexibiliteit presteren. Flexibiliteit betekent zeker niet dat u uw principes laat varen. Het is de wijze waarop u deze principes uitdrukt en uitvoert. Dit is wat mede bepalend voor uw succes in de omgang met anderen, zowel in uw werk- als in uw privéomgeving.

Binnen de context van dit programma worden voor flexibiliteit vier niveaus onderscheiden
Niveau 1 is relatief laag: u past zich in uw gedrag weinig aan.
Niveau 4 is relatief hoog: u past zich in uw gedrag veel aan.

Op basis van uw vragenformulier scoort u gemiddeld niveau 2.
Anderen ervaren de mate waarin u flexibiliteit toont relatief laag tot gemiddeld.

U komt op hen over als iemand die redelijk tegemoet komt aan de behoeften van anderen.
Anderen ervaren u, als u er werkelijk tijd voor vrijmaakt, als iemand die bereid is standpunten en meningen te delen en te bespreken. Dit betekent dat u, in die situaties waar u zelf de zin of noodzaak van inziet, zich openstelt voor anderen en compromissen sluit.
Aandachtspunt hierbij is dat u mogelijk de neiging heeft afstandelijk te reageren als uw inspanning om de ander tegemoet te komen, niet leidt tot het voor u gewenste resultaat.

Indien u uw flexibiliteit wilt verhogen, zult u nog actiever moeten leren luisteren. Dit betekent dat u doorvraagt en ook verder spreekt over onderwerpen van de ander om de werkelijke argumenten boven water te krijgen. Let daarbij op dat u naast de inhoud ook uw non-verbale communicatie aanpast aan de communicatiestijl van de ander.

Sterktes en zwaktes

Dit laatste deel van uw uitslag geeft u een overzicht van uw stijlgebonden, functiegerelateerde sterktes en zwaktes. In dit overzicht staan beschrijvingen van sterktes en zwaktes in gedrag gebaseerd op uw stijl. Het overzicht is bedoeld om u een handvat te bieden voor verdere zelfontplooiing. Hierbij hoeft niet alles specifiek op u persoonlijk van toepassing te zijn! Voor uw gemak staat achter ieder onderwerp (tussen haakjes) een specifieke vaardigheid waar u aandacht aan kunt geven om het genoemde onderwerp nog verder te verbeteren.

Met anderen doelstellingen be- en afspreken
 • Sterktes: Maakt een analyse van de activiteiten en doelstellingen en communiceert dit op een gestructureerde manier (presentatievaardigheden)
 • Zwaktes: Is te perfectionistisch in het bepalen van doelstellingen en standaards, kan tijdens de overdracht kortaf overkomen en tegen beter weten in vasthouden aan doelstellingen die in redelijkheid niet haalbaar zijn (omgaan met bezwaren)
Samenwerking in teamverband
 • Sterktes: Controleert zorgvuldig alle details en levert een bijdrage aan de planning van lopende projecten (timemanagement)
 • Zwaktes: Is te kritisch op de expertise van anderen en wil eerst zelf alle details weten alvorens tot actie over te gaan (overleg voeren)
Anderen motiveren
 • Sterktes: Onderbouwt met feiten de feedback (overleg voeren)
 • Zwaktes: Kan eerder kritisch dan positief overkomen en besteedt te veel tijd aan de taak en te weinig aan de persoon (overleg voeren)
Anderen begeleiden
 • Sterktes: Toont interesse en respect naar de anderen en verwacht dat ze beter worden in kennis en kunde (coachen en begeleiden)
 • Zwaktes: Kan besluiteloos, twijfelend en eigenzinnig overkomen (coachen en begeleiden)
Wensen, eisen en behoeftes bepalen
 • Sterktes: Stelt veel vragen, analyseert objectief en luistert aandachtig naar wat anderen zeggen (interviewvaardigheden)
 • Zwaktes: Kan zich te weinig concentreren op emoties van anderen, geeft te weinig reactie op wat anderen zeggen en kan te veel details willen weten (flexibiliteit tonen)
Voorstellen effectief presenteren en beargumenteren
 • Sterktes: Presenteert/demonstreert op basis van georganiseerde informatie en is daarbij precies en methodisch (gesprekscenario's bepalen)
 • Zwaktes: Kan veel te veel details bespreken, verward overkomen en weinig enthousiasme tonen (argumentatievaardigheden)
Omgang met bezwaren
 • Sterktes: Zoekt informatie uit, blijft zakelijk en tracht de zaken te analyseren (conflicthantering)
 • Zwaktes: Kan teveel gaan argumenteren op logica, stil worden en zich terugtrekken uit gesprekken (omgaan met bezwaren)

 

Inschrijven Terug naar alle programma's